Label  Prijava NavigacijaDomov   

Vodnogospodarske osnove - vsebina

 

Poglavja

0 Uvod
1,0 Geografske razmere - poselitev
2,0 Geološke razmere
3,0 Pedološke razmere
4,0 Klimatske razmere
5,0 Hidrološke razmere
6 ,0Erozija, Prodonosnost, Kalnost
7,0 Varstvo pred škodljivim delovanjem voda
8,0 Oskrba z vodo
9,0 Kakovost voda v vodotokih
10,0 Odpadne vode - kanalizacije in čistilne naprave
11,0 Izraba vodnih moči in plovba
12,0 Melioracije zemljišč
13,0 Zadrževalniki
14,0 Vodnogospodarski profili
15,0 Vodnogospodarska bilanca 1968
16,0 Zaključki in profili
 

Priloge

14.02 Mura
14.09 Sava
14.10.1 Ljubljanica
14.10.2 Ljubljanica
14.11.1 Savinja
14.11.2 Savinja
14.12.1 Krka
14.12.2 Krka
14.13.1 Soča
14.13.2 Soča
14.14 Idrijca
14.15 Vipava
14.16 Notranjska Reka
K 2.1 Inženirskogeološka karta
K 2.2 Hidregeološka karta - Kategorije podzemne vode
K 2.3 Hidregeološka karta - Izviri in podtalnica
K 3.1 Karta talnih značilnosti
K 3.4 05 - K 3.4 08 (4 karte)
K 4 09 - K 4 12 (4 karte)
K 8.1 Oskrba z vodo
K 9.1, 10.1 Odpadne vode
K 9.2 Industrijske in komunalne odpadne vode
K 12.1 Melioracije